عواملی که کارایی سنتز DNA را تعیین می کنند

در سنتز DNA، RNA و اسیدهای نوکلئیک غیرطبیعی، مرحله Deprotection و Coupling نقش مهمی ایفا می کند.

مرحله Deprotection حذف گروه DMT روی تکیه گاه جامد یا گروه هیدروکسیل 5' روی نوکلئوزید قبلی با اسید آلی است و گروه هیدروکسیل را برای مرحله جفت شدن زیر در معرض دید قرار می دهد.اسید تری کلرواستیک 3 درصد در دی کلرومتان یا تولوئن بیشتر برای انجام مرحله حفاظت استفاده می شود.غلظت تری کلرواستیک اسید و زمان محافظت زدایی (زمان رفع انسداد) بر خلوص محصولات نهایی غالب است.غلظت کم و زمان انسداد ناکافی گروه DMT را بدون واکنش باقی می گذارد که باعث کاهش عملکرد و افزایش ناخالصی های نامطلوب می شود.زمان طولانی انسداد ممکن است منجر به دپورین توالی های سنتز شده و تشکیل ناخالصی های غیرمنتظره شود.

مرحله کوپلینگ به محتوای آب حلال ها و رطوبت موجود در هوا حساس است.غلظت آب در سنتز باید کمتر از ppm 40 باشد، بهتر است کمتر از 25 ppm باشد.برای حفظ شرایط سنتز بدون آب، سنتز اسیدهای نوکلئیک باید در محیطی با رطوبت کم انجام شود، بنابراین ما به مشتریان خود توصیه می کنیم ازتجهیزات محلول آمیدیت هاکه می تواند فسفورامیدیت پودری یا روغنی را در استونیتریل بی آب حل کند تا از تماس با هوا جلوگیری کند.

عواملی که کارایی سنتز DNA را تعیین می کنند
عواملی که کارایی سنتز DNA را تعیین می کنند

از آنجایی که محلول فسفرآمیدیت ها در شرایط بدون آب بهتر است و تله های مولکولی برای جذب آب کمیاب در معرف ها و آمیدیت ها، نیاز به آماده سازیتله های مولکولی.توصیه می کنیم 2 گرم برای بطری های معرف 50-250 میلی لیتری، 5 گرم برای بطری های معرف 250-500 میلی لیتری، 10 گرم برای بطری های معرف 500-1000 میلی لیتری و 20 گرم برای بطری های معرف 1000-2000 میلی لیتری.

انحلال فسفرآمیدیت ها باید در اتمسفر بی اثر انجام شود و جایگزینی معرف های فعال کننده و استونیتریل باید به موقع به پایان برسد.معرفهای درپوش و اکسیداسیون باید در اسرع وقت استفاده شوند، معرفهای باز شده ماندگاری کمتری دارند و در طول سنتز فعالیت کمتری دارند.


زمان ارسال: آگوست-09-2022