CPG جهانی
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

CPG جهانی

  • CPG جهانی برای ستون سنتز خالی

    CPG جهانی برای ستون سنتز خالی

    نام: یونیورسال CPG منفذ: 1000A/500A و غیره بسته بندی: 5 گرم در بطری.این یک پشتیبانی جهانی برای بیحرکت کردن نوکلئوزیدها برای سنتز الیگونوکلئوتیدها و افزایش سرعت دفسفوریلاسیون الیگونوکلئوتیدهای انتهایی 3 در طول حذف کردن است.