تجهیزات حفاظتی
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

تجهیزات حفاظتی

  • تجهیزات حفاظت زدایی برای برش توالی DNA

    تجهیزات حفاظت زدایی برای برش توالی DNA

    این تجهیزات از آمونیالیز فاز گازی برای برش DNA از یک حامل از طریق محافظت از گاز آمونیاک استفاده می کنند.دارای یک مخزن تحت فشار داخلی است که می تواند گاز آمونیاک را درون آن ریخته، مایع داخل ظرف را گرم کرده و زمان گرم شدن را کنترل کند.دما، زمان و محیط آمونیاک موجود در ظرف را می توان از این طریق به منظور برش DNA کنترل کرد.